Chia sẻ:

Thông báo chào bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam ra công chúng (Đợt 2)