HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Vũ Thị Hương

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Trần Kim Khánh

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Khương Đức Tiệp

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Hà

Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

Bà Chu Thị Hường

Trưởng ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông Nhâm Hà Hải

Tổng Giám đốc

Ông Đặng Hải Chung

Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Khối CNTT

Bà Lê Thanh Xuân

Giám đốc Khối vận hành dịch vụ chứng khoán

Ông Trần Nam Sơn

Giám đốc khổi Pháp Chế và Quản trị rủi ro

Bà Phạm Tú Phương

Giám đốc Nhân sự

Bà Nguyễn T. Thùy Linh

Giám đốc Phân tích đầu tư

Ông Hà Tuấn Cường

Giám đốc Nền tảng số