Chia sẻ:

DXP: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240321 DXP Earning release 4Q23

 

Kết quả kinh doanh năm 2023 tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, DXP ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 410,6 tỷ đồng (+280,8%% svck), biên LN gộp giảm 29,76 điểm phần trăm về mức 15,4%, LNTT năm 2023 đạt 67,8 tỷ đồng (+50,3% svck) & LNST đạt 54,6 tỷ đồng (+57,5% svck). DXP không ghi nhận nợ vay tài chính. Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ HĐKD dương, cho thấy sức khỏe tài chính của DXP khá tốt.