Chia sẻ:

ABS thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

 

Tên cổ đông: …………………………………………………

Mã số cổ đông: ………………………………………………

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

 • Thời gian: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 26/04/2022 (Thứ ba).
 • Địa điểm:  Phòng họp tầng M tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
 • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 2. Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng kế hoạch kinh doanh 2022 và thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
 4. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và các kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động Công ty;
 5. Để xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ bắt buộc và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bao gồm:

 1. Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022
 2. Giấy ủy quyền
 3. Phiếu biểu quyết từ xa
 4. Báo cáo tài chính năm 2021
 5. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2022
 6. Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ 2022
 7. Báo cáo của TGĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2022
 8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ABS có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 01/04/2022 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

 1. Trực tiếp tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
 2. Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo);
 3. Bỏ phiếu từ xa: Gửi trước phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử (mẫu kèm theo) đến HĐQT ABS chậm nhất ngày 24/04/2022.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp thực hiện thủ tục xác nhận dự họp chậm nhất ngày 24/04/2022 (Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo uỷ quyền của cổ đông). Công ty khuyến khích Quý cổ đông sử dụng hình thức bỏ phiếu từ xa.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Văn phòng HĐQTTầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191)             Fax: 024.35 624 628

Email: ha.tathihong@abs.vn                                  Website: www.abs.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./

                                                             TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH