Chia sẻ:

ABS thông báo Mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                       ———————-


                                                                                                       Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019


THÔNG BÁO MỜI HỌP


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019


 


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH


 


Tên cổ đông :…………………………………………………………………………………………


Mã số           :…………………………………………………………………………………………


 


Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:


 • Thời gian:       Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 22/04/2019 (Thứ 2).

 • Địa điểm:        Phòng họp tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.                   

 • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:

Nội dung 1


Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.


Nội dung 2


Báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.


Nội dung 3


Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.


Nội dung 4


Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.


Nội dung 5


Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2019.


Nội dung 6


Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2018.


Nội dung 7


Các nội dung phát sinh đến thời điểm đại hội.


 • Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông gồm:


>> Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2019


>> Giấy ủy quyền


>> Phiếu biểu quyết từ xa


>> Báo cáo tài chính 2018


>> Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ 2019


>> Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ 2019


>> Báo cáo của Tổng Giám đốc về KQKD 2018 và KHKD 2019


>> Tờ trình của HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2018


>> Chương trình họp ĐHCĐ 2018


 • Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 05/4/2019 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

 • Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

 • Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

 • Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo);

 • Gửi trước phiếu biểu quyết (mẫu kèm theo) bằng thư đảm bảo đến Hội đồng Quản trị chậm nhất 01 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (bỏ phiếu từ xa).

 • Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 12 giờ 00 ngày 18/04/2019 theo chi tiết liên hệ ở dưới.

 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

 • Thông báo mời họp;

 • Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự Đại hội phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông;

 • Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).