Chia sẻ:

Hướng dẫn thủ tục hưởng thừa kế đối với chứng khoán niêm yết trong trường hợp không có di chúc

Theo quyết định 14/QĐ-TTLK ngày 2/4/2008 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán, người được hưởng thừa kế chứng khoán niêm yết trong trường hợp không có di chúc đến công ty chứng khoán nơi hưởng để lại thừa kế có tài khoản giao dịch nộp các tài liệu sau:

(i) Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của người để lại tài sản thừa kế hoặc Phán quyết của toà án về việc người để lại tài sản đã mất tích.

(ii) Bản tường trình về quan hệ nhân thân của người đã chết có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ về mặt pháp lý giữa bên thừa kế và bên nhận thừa kế (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…).

(iii) Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người được nhận thừa kế)/từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/ủy quyền đứng tên, quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho 1 người) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iv) Bản sao hợp lệ giấy tờ của cá nhân, tổ chức của các bên thừa kế và nhận thừa kế. Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, công ty chứng khoán sẽ hướng dẫn người được hưởng thừa kế điền thông tin và ký tên vào văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (theo mẫu của TTLK).

Trên cơ sở hồ sơ của người được hưởng thừa kế, công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục với TTLK để hạch toán chuyển khoản chứng khoán vào tài khoản của khách hàng; trường hợp khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thì khách hàng sẽ được hướng dẫn thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán.