Chia sẻ:

VTP – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại VTP_240527_BC ĐHCĐ

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, VTP đề xuất kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt là 13.189,7 tỷ đồng (-33% so với năm 2023) và 370 tỷ đồng (-2,6% so với năm 2023). Mục tiêu doanh thu năm 2024 của VTP đề ra thấp hơn so với năm 2023 là do VTP tiếp tục thu hẹp mảng bán hàng (sim thẻ điện thoại) để phản ánh rõ ràng lợi nhuận của các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, đồng thời bù đắp lại bằng lợi nhuận cao hơn từ các mảng kinh doanh cốt lõi là chuyển phát và logistics khiến cho lợi nhuận không thay đổi.
  • Về việc chia cổ tức, VTP thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến sẽ trích 195,9 tỷ đồng tương đương 51,7% LNST cho các quỹ: Đầu tư và phát triển; Khen thưởng phúc lợi; thưởng Ban Điều hành, ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, trong năm 2023, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt/VĐL là 15% đã được đại hội thông qua tại kỳ ĐHCĐ năm 2023.
  • Về KQKD Q1/2024, VTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng (-2% svck), LNST đạt 58,4 tỷ đồng (-22,8% svck). Công ty tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi, trong đó doanh thu chuyển phát đạt 1.853,2 tỷ đồng (+53,6% svck), doanh thu từ mảng logistics đạt 222,8 tỷ đồng (+31,6% so với quý 1/2023).

 

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs