Chia sẻ:

VTP (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 43.450 VNĐ): Nâng cao chất lượng dịch vụ là chìa khóa

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần năm 2023F của VTP đạt 21.366 tỷ VND (-1% svck), LNST năm 2023 đạt 288 tỷ VND (+12% svck), EPS 2023F là 2.541 VND/cp, BVPS là 13.320 VND/cp. Mức định giá hợp lý là 43.450 đồng/cp (trước điều chỉnh chia cổ tức), tương ứng tiềm năng tăng giá +10,6% so với hiện tại). Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN với cổ phiếu VTP.

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu VTP tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu VTP