Chia sẻ:

Về ngắn hạn, thị trường test lại mốc hỗ trợ mạnh 950. Về trung và dài hạn, thị trường sẽ giao động trong biên rộng hơn là 940 – 980.

Về ngắn hạn, thị trường test lại mốc hỗ trợ mạnh 950. Về trung và dài hạn, thị trường sẽ giao động trong biên rộng hơn là 940 – 980.