Chia sẻ:

Tôi có thể mua bán chứng khoán bằng ngoại tệ không?

Hiện nay Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có bất kỳ quy định nào cho phép thực hiện mua/bán chứng khoán bằng ngoại tệ, việc thực hiện mua bán chứng khoán tại SGDCK/TTGDCK phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Điều 12.1 Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: “Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải được chuyển sang đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư” ; Điều 14.1 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh ngoại hối quy định: “Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải bán lấy đồng Việt Nam để đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam”.

Tại Phụ lục 17 quy định các nội dung cơ bản của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán giữa công ty chứng khoán với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC quy định một trong các điều khoản cơ bản tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán là thỏa thuận về thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ.

Như vậy, việc thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán trên SGDCK/TTGDCK phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.