Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 30/06/2023

QUAY ĐẦU

Thị trường đã xác nhận sóng tăng điểm ngắn hạn đã kết thúc và sóng điều chỉnh sẽ diễn ra. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên sẽ nằm ở vùng 1.097-1.100 và mức hỗ trợ thứ 2 cần quan sát nằm ở 1.074-1.080. Với NĐT đã hạ tỷ trọng theo các khuyến nghị trước của ABS cần quan sát thị trường phản ứng tại vùng hỗ trợ. Với các NĐT còn giữ tỷ trọng cao nên canh nhịp hồi để hạ tỷ trọng, bảo vệ tài khoản.

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 06 30