Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 07/09/2023

HẤP THỤ ÁP LỰC CHỐT LỜI

Thị trường tiếp tục hồi phục về đỉnh cũ và xác nhận pha tăng tiếp theo. Dòng tiền hướng sự quan tâm vào dòng Chứng Khoán, Bất Động Sản, Ngân Hàng, Đầu Tư Công, Đầu Khí, Thủy Sản…

 

Xem chi tiết tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2023 09 07