Chia sẻ:

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index trở về mức tiêu cực mặc dù các chỉ số chứng khoán còn lại vẫn duy trì trạng thái tích cực ngắn hạn (24/2/2020)

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index trở về mức tiêu cực mặc dù các chỉ số chứng khoán còn lại vẫn duy trì trạng thái tích cực ngắn hạn (24/2/2020)