Chia sẻ:

Thông tin về Hợp đồng quản lý sổ cổ đông của Tổng công ty Mía đường


Căn cứ Hợp đồng ủy thác quản lý sổ cổ đông đã ký giữa CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và Tổng Công ty mía đường I – CTCP (“TCT Mía đường”), ABS trân trọng thông báo các Quý cổ đông:


 


Bắt đầu từ ngày 10/07/2019, các nghiệp vụ và các quyền liên quan đến cổ phần TCT Mía đường của các cổ đông được thực hiện tại ABS, bao gồm:


        Yêu cầu chuyển nhượng


        Yêu cầu phong tỏa để làm cầm cố


        Cho tặng, thừa kế cổ phần


        Các quyền khác


 


Trân trọng!