Chia sẻ:

Thông báo việc không thực hiện cam kết về tài sản bảo đảm trái phiếu AECCH2124002

Trái phiếu AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 24/08/2021, Tổ Chức Phát Hành không thực hiện cam kết về việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Điều Kiện 4.3(c) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu. Việc không thực hiện cam kết về việcđịnh giá lại Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành là vi phạm cam kết theo mục 11.2.(n) – Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu tại bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax ban hành ngày 20/08/2021.