Chia sẻ:

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Ngày 05/08/2022 Bà Nguyễn Thanh Thủy đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu KBCH2123001 với thông tin chi tiết như sau:

Mã trái phiếu: KBCH2123001.05032101 do Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: Nguyễn Thanh Thủy

Số CMND: 011100005

Ngày cấp: 16/03/2006          Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 11 Phạm Đình Hổ, Hà Nội

Số lượng sở hữu: 50.000 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000đ / trái phiếu (một trăm nghìn đồng/trái phiếu)

Tổng mệnh giá: 5.000.000.000đ (Năm tỷ đồng)

Ngày phát hành: 22/02/2021

Ngày đáo hạn: 22/02/2023

 ABS trân trọng thông báo.