1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Ngày 12/04/2022 bà HỒ ĐẶNG NHẬT THI đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Mã H79CH2122016) với thông tin chi tiết như sau: 

--- 

Mã số: H79CH2122016 do Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land phát hành 

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: HỒ ĐẶNG NHẬT THI 

Số CMND: 079189009488 

Ngày cấp: 07/11/2018          Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: 283 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: 13 Phạm Thế Hiển, Phường 1, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

--- 

Số lượng sở hữu: 500 trái phiếu (Mã số GCN: H79CH2122016.05102108)

Mệnh giá: 1.000.000đ/ trái phiếu (Một triệu đồng/trái phiếu) 

Tổng mệnh giá: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) 

Ngày phát hành: 17/08/2021 

Ngày đáo hạn: 17/08/2022

ABS trân trọng thông báo.

1900545496