1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Ngày 31/12/2021 Bà NGUYỄN THANH HUYỀN đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020.2023.Sapa DQ 04 với thông tin chi tiết như sau:

---

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.2023.Sapa DQ 04  do Tập đoàn Geleximco- Công ty CP phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: NGUYỄN THANH HUYỀN

Số CMND: 011179000051

Ngày cấp: 18/2/2021          Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: SN 84, Tổ 11 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Địa chỉ liên hệ: SN 84, Tổ 11 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

---

Số lượng sở hữu: 10 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000đ/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/trái phiếu)

Tổng mệnh giá: 1.000.000.000đ (một tỷ đồng)

Ngày phát hành: 26/10/2020

Ngày đáo hạn: 26/10/2023

------

ABS trân trọng thông báo.

1900545496