Chia sẻ:

Thông báo về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:

  • Tên khách hàng: Nguyễn Văn Đạt
  • Số tài khoản : 018C928886
  • Mã chứng khoán dự kiến bán giải chấp: PDR
  • Là người nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 1.363.000 cổ phần
  • Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 23/11/2022 đến ngày 23/12/202