Chia sẻ:

Thông báo thanh lý hợp đồng lưu ký và thanh toán trái phiếu Công ty Cổ phần Sunshine CAB

Từ ngày 12/11/2021 Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Sunshine Cab và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chấm dứt hợp đồng Đại lý Lưu ký và Thanh toán Trái Phiếu:

Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Sunshine Cab

Mã Trái phiếu: SSC.H.20.23.001

Mệnh giá: 100.000 đ

Ngày phát hành: 23/11/2020

Ngày đáo hạn: 24/11/2023.

——

ABS trân trọng thông báo.