Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm về việc không thực hiện cam kết về tài sản bảo đảm trái phiếu YBBCH2124001

Trái phiếu YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 24/07/2021, Tổ Chức Phát Hành không thực hiện cam kết về việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm, bổ sung hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Mục 11 phần III – Thông tin về đợt phát hành trái phiếu và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm. Việc không thực hiện cam kết về việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo mục III.13d tại bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty ban hành ngày 22/07/2021.