Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm về việc không thực hiện cam kết về tài sản bảo đảm trái phiếu EIGCH2227002

Trái phiếu EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Tầng Giáo Dục (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 04/04/2022, Tổ Chức Phát Hành không thực hiện cam kết về việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm, bổ sung hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Mục 11 phần III – Thông tin về đợt phát hành trái phiếu và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày diễn ra Sự Kiện Vi Phạm. Việc không thực hiện cam kết về việc định giá lại Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo mục III.15d tại bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần tập đoàn Hạ Tầng Giáo Dục ban hành ngày 30/03/2022.