Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi trái phiếu YBBCH2124001

Trái phiếu YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 24/07/2021, Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu YBBCH2124001 đến hạn thanh toán và không khắc phụ được trong vòng (15) mười lăm ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán (ngày 24/10/2022). Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đến hạn của Tổ chức phát hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo mục III.13b tại bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty ban hành ngày 22/07/2021.