Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi trái phiếu IGECH2124001

Trái phiếu IGECH2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 08/06/2021, Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu IGECH2124001 đến hạn thanh toán và không khắc phục được trong vòng (15) mười lăm ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán (ngày 08/12/2022). Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đến hạn của Tổ Chức Phát Hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo mục III.13b tại bản Công Bố Thông Tin phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten ban hành ngày 04/06/2021.