Chia sẻ:

THÔNG BÁO SỰ KIỆN VI PHẠM DO CHẬM THANH TOÁN LÃI TRÁI PHIẾU EIGCH2227002

Trái phiếu EIGCH2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Giáo dục (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 04/04/2022, Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu EIGCH2227002 đến hạn thanh toán và không khắc phụ được trong vòng (15) mười lăm ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán (ngày 04/10/2022). Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đến hạn của Tổ chức phát hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo điểm a Điều 15 Phần Thông tin chi tiết về đợt phát hành trái phiếu tại bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Giáo Dục ban hành ngày 30/03/2022.