Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi trái phiếu APAXHOLDINGS_BOND2020

Trái phiếu APAXHOLDINGS_BOND2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 01/10/2020.

Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu APAXHOLDINGS_BOND2020 đến hạn thanh toán và không khắc phục được trong vòng (15) mười lăm ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán (ngày 03/10/2022).

Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đến hạn của Tổ Chức Phát Hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo điểm 15(b) Sự Kiện Vi Phạm thuộc Điều 15, mục III bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ban hành ngày 28/09/2020.