Chia sẻ:

Thông báo sự kiện vi phạm do chậm thanh toán lãi trái phiếu AECCH2124002

Trái phiếu AECCH2124002 do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 24/08/2021.

Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu AECCH2124002 đến hạn thanh toán và không khắc phụ được trong vòng (07) bảy ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 (ngày 24/11/2022).

Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu đến hạn của Tổ chức phát hành được coi là Sự Kiện Vi Phạm theo điểm a khoản 12.1 Điều 12 bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ do Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax ban hành ngày 20/08/2021.