Chia sẻ:

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU YBBCH2124001 DO CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY PHÁT HÀNH NGÀY 24/07/2021

Các nội dung được Hội nghị Người sở hữu Trái phiếu YBBCH2124001 do Công ty Cổ phần Ozen Health and Beauty (“”Tổ Chức Phát Hành””) phát hành ngày 24/07/2021 thông qua ngày 07/01/2024:

1. Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) để thanh toán các nghĩa vụ đến hạn nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành (TCPH) thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (Trái chủ) phù hợp với quy định của Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu (OC). Khối lượng TSBĐ xử lý phù hợp với tỷ lệ phần nghĩa vụ quá hạn phải thanh toán của TCPH.

 

2. Xử lý bán TSBĐ theo hình thức: (i) bán đấu giá, trong đó giá khởi điểm được xác định theo theo kết quả thẩm định giá do tổ chức hoạt động thẩm định giá thực hiện và việc bán đấu giá do tổ chức hành nghề bán đấu giá thực hiện; hoặc (ii) hình thức bán, chuyển nhượng khác phải theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi các trái chủ.

 

Tiền thu được từ bán TSBĐ được hoàn trả chi phí thẩm định giá, chi phí thực hiện bán tài sản, các khoản phí, thuế, chi phí khác liên quan, được chuyển trả cho các Trái chủ căn cứ số tiền còn lại thu được và tỷ lệ thanh toán đối với từng Trái chủ.

 

3. Cử Ban Đại Diện các Trái chủ, Uỷ quyền cho Ban Đại Diện Trái chủ được quyền thay mặt các Trái chủ thực hiện một số công việc được nêu chi tiết tại Nghị Quyết Hội Nghị Người sở hữu Trái phiếu.

 

4. Về việc thẩm tra tư cách Trái chủ tham dự Hội nghị đã được thực hiện theo danh sách Trái chủ do Đại lý Lưu ký SBSI cung cấp ngày 25/12/2023, ABS không có vai trò, chức năng và thẩm quyền để kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và toàn vẹn của danh sách này nên ABS khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm về các chi tiết trong danh sách.