Chia sẻ:

Thông báo mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng BIDV để quản lý tiền gửi của NĐT

ABS thông báo mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng BIDV để quản lý tiền gửi của NĐT.

CV gửi UBCKNN về tài khoản Tổng mới BIDV