Chia sẻ:

Thông báo kết thúc phát hành Đợt 1


 Thông báo kết thúc phát hành Đợt 1 – Trái phiếu riêng lẻ năm 2019


Thông báo kết thúc phát hành Đợt 1 – Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (trái phiếu ABS.BOND.2019)  vào ngày 30/06/2019.


(Việc công bố thông tin trên nhằm tuân thủ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/12/2018)


ABS