Chia sẻ:

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội