Chia sẻ:

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua CP CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua CP CTCP Xây dựng và Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội