Chia sẻ:

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua CP CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 do HANDICO sở hữu

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua CP CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 27 do HANDICO sở hữu