Chia sẻ:

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu