Chia sẻ:

Thông báo kế hoạch phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2019


ABS thông báo kế hoạch phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2019


Thông báo phát hành trái phiếu ABS.BOND.2019 đợt 2 dự kiến vào ngày 05/07/2019.


(Việc công bố thông tin trên nhằm tuân thủ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/12/2018)


ABS