Chia sẻ:

Thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay ký quỹ từ ngày 19/12/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) xin thông báo điều chỉnh tăng tối thiểu lãi suất cho vay ký quỹ, hiệu lực từ ngày 19/12/2022 theo bảng dưới  đây: 

Sản phẩm

Lãi suất hiện tại

Lãi suất sau điều chỉnh

(áp dụng từ ngày 19/12/2022)

A Stock EKYC

T0 – T90: 12.99%/năm

Ứng trước: 12.99%/năm

T0 – T90: 13.5%/năm

Ứng trước: 13.5%/năm 

A Stock M Active

T0 – T5: 11.99%/năm

T6 – T90: 13.49%/năm

Ứng trước: 12.99%/năm 

T0 – T5: 12.5%/năm

T6 – T90: 14%/năm

Ứng trước: 13.5%/năm 

A Stock T+2

T0 – T2: 0%/năm

T3 – T60: 12.99%/năm

Ứng trước: 12.99%/năm 

T0 – T2: 0%/năm

T3 – T60: 13.5%/năm

Ứng trước: 13.5%/năm 

A Stock VIP30 T0 – T5: 11.99%/năm

T6 – T90: 12.49%/năm

Ứng trước: 12.49%/năm 

T0 – T5: 12.5%/năm

T6 – T90: 13%/năm

Ứng trước: 13%/năm