Chia sẻ:

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ trung hạn ở mốc 950 – 960 và có thể phục hồi khi chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng này.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ trung hạn ở mốc 950 – 960 và có thể phục hồi khi chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng này.