Chia sẻ:

Thị trường hồi phục khá mạnh trên diện rộng trong thời gian ngắn và tạo ra tỷ suất sinh lời ngắn hạn hấp dẫn với nhà đầu tư bắt đáy.

Thị trường hồi phục khá mạnh trên diện rộng trong thời gian ngắn và tạo ra tỷ suất sinh lời ngắn hạn hấp dẫn với nhà đầu tư bắt đáy.