Chia sẻ:

SZC (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 41.300 VNĐ): Tiềm năng tới từ quỹ đất lớn với giá cho thuê tiếp tục tăng trưởng

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023 của SZC tăng 9% svck đạt 875 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 235 tỷ đồng (+19,2% svck). Năm 2024, doanh thu thuần dự kiến đạt 950 tỷ đồng (+8,57% svck) và LNST cổ đông Công ty mẹ dự kiến đạt 239 tỷ đồng (+1,7% svck).

EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 1.961 đồng/cp & 1.995 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 16.413 đồng/cp & 18.408 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 18,0 lần & 2,2 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 17,7 lần & 1,9 lần.

Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 278 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +12,8% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm KHẢ QUAN đối với cổ phiếu SZC.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 08 31 SZC Full Report