Chia sẻ:

Sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật thông tin vốn điều lệ, số lượng cổ phần

Ngày 07/09/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT22 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán An Bình nhằm cập nhật thông tin vốn điều lệ, số lượng cổ phần theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

> Công văn CBTT

> Nghị quyết HĐQT số 62

> Điều lệ Công ty sửa đổi