Chia sẻ:

SCIC bổ sung tài liệu CBTT bán CP Vinamilk


THÔNG BÁO


CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI


CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM


 


 1. Tên cổ phần chào bán             : Cổ phần Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã giao dịch: VNM)

 2. Số lượng cổ phần chào bán    : 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk) (bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn,bốn trămcổ phần)

 3. Loại cổ phần chào bán           : Cổ phần phổ thông

 4. Mệnh giá                                : 10.000 đồng/cổ phần

 5. Giá khởi điểm chào bán         : sẽ được công bố tại ngày 01/11/2017

 6. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần, bằng chữ: hai mươi nghìn cổ phần.

 7. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 48.333.400 cổ phần (tương ứng 3,33% vốn điều lệ Vinamilk). Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần.

 8. Bước khối lượng: 10 cổ phần (bằng chữ: mười cổ phần) 

 9. Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)

 10. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua. Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.

 11. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

 12. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

 13. Phương thức chuyển nhượng cổ phần: SCIC thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (theo hướng dẫn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 7089/UBCK-QLCB ngày 23/10/2017 đính kèm)


Các thông tin liên quan vui lòng xem chi tiết tại:


http://www.scic.vn/index.php/58-investment/tin-n-i-b-t/1197-thong-bao-chao-ban-c-nh-tranh-c-ph-n-c-a-scic-t-i-cong-ty-c-ph-n-s-a-vi-t-nam-2.html (Thông báo Tiếng Việt)


http://www.scic.vn/english/index.php/45-investment/hot-news/248-notice-of-competitive-offering-of-shares-of-the-state-capital-investment-corporation-scic-at-vietnam-dairy-products-joint-stock-company-vinamilk-3.html (Thông báo tiếng Anh)


ABS