Chia sẻ:

Sau khi khớp lệnh mua/ bán chứng khoán thì khi nào tôi nhận được chứng khoán/ tiền về tài khoản của tôi?

Theo các Quy chế hiện hành về thanh toán và bù trừ chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, nếu gọi ngày khách hàng khớp lệnh mua hay bán chứng khoán là ngày T+0, thì chứng khoán hoặc tiền khách hàng sẽ nhận được:

– Trường hợp khách hàng mua chứng khoán đã khớp lệnh thì chứng khoán mua sẽ về tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng vào chiều ngày T+2 sau giờ giao dịch. Khách hàng có toàn quyền sử dụng chứng khoán từ thời điểm này ví dụ để cầm cố vay tiền … nhưng nếu muốn bán thì phải đợi phiên giao dịch gần nhất vào sáng ngày hôm sau tức là ngày T+3.

– Trường hợp khách hàng bán chứng khoán đã khớp lệnh thì tiền bán chứng khoán sẽ về tài khoản của khách hàng vào sáng ngày T+2. Có nghĩa là khách hàng sẽ nhận được tiền bán chứng khoán sau hai (02) ngày giao dịch, kể từ ngày lệnh bán chứng khoán của khách hàng đã được khớp.

– Khách hàng vẫn có thể sử dung tiền bán chứng khoán ngay từ ngày T0 thông qua dịch vụ vay ứng trước tiền bán chứng khoán của ABS.