Chia sẻ:

PLX (MUA – Giá mục tiêu: 46.000 VNĐ): Triển vọng ổn định

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của PLX dự kiến đạt 232.015 tỷ đồng (-23,7% svck) & 245.854 tỷ đồng (+6% svck). LNST cổ đông Công ty mẹ 2023F và 2024F dự kiến đạt 3.749 tỷ đồng (+158,6% svck) & 3.988 tỷ đồng (+6,4% svck).  EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 2.548 đồng/cp & 2.733 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 19.735 đồng/cp & 20.725 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 15,6 lần & 2,02 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 14,6 lần & 1,92 lần.

Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 46.000 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +15,0% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PLX.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 09 13 PLX Full Report