Chia sẻ:

Năm 2016 ước lợi nhuận sẽ giảm 19% nhưng quỹ lương tăng 2,5%

Lợi nhuận trước thuế ước tính năm 2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đạt 151,8 tỷ đồng; nhân sự là 230 người, giảm 3 người, tổng quỹ lương là 52,9 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác đấu thầu trái phiếu Chính phủ; thúc đẩy phát triển về quy mô, sản phẩm giao dịch, công cụ và công cụ chỉ báo trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Sở sẽ triển khai Nghị quyết 15 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Quyết định 51…; triển khai giải pháp thúc đẩy hoạt động đấu giá cổ phần hóa, gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, HNX sẽ phát triển quy mô, chất lượng hàng hóa trên thị trường cổ phiếu, nâng cao chất lượng công bố thông tin…; Tập trung phát triển thị trường chứng khoán phái sinh theo lộ trình đã được Bộ Tài chính đề ra; Hoàn thành trung tâm dữ liệu dự phòng trong năm 2016 có khả năng dự phòng cho toàn bộ hế thống chính…

HNX ước thực hiện doanh thu trong năm 2016 là 398,64 tỷ đồng, giảm 7,3%; lợi nhuận trước thuế là 151,83 tỷ đồng, giảm 19,2% so với thực hiện năm 2015. Qua đó, nộp ngân sách ước thực hiện 30,37 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với năm 2015.

 

Nguồn: Số liệu báo cáo của HNX


Tổng lao động trong năm 2016 kế hoạch là 230 lao động, giảm 3 lao động so với năm 2015. Tổng quỹ lương là 56,75 tỷ đồng, tăng 2,5% trong đó quỹ lương quản lý là 3,816 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2015. Bình quân tổng quỹ lương/lao động năm 2016 là 20,56 triệu đồng/lao động/tháng, cao hơn năm 2015 khoảng gần 800 nghìn động/lao động/tháng.

 

HỒNG QUÂN

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.