Chia sẻ:

MWG (MUA – Giá mục tiêu: 58.200 VNĐ): Lợi nhuận hồi phục từ Q2/2023

Chúng tôi dự báo doanh thu của MWG 2023F và 2024F lần lượt đạt 120.005 tỷ đồng (-10% svck) 139.209 tỷ đồng (+16% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 2.379 tỷ đồng (-42% svck) 4.407 tỷ đồng (+85% svck). Từ đó, chúng tôi giữ mức khuyến nghị MUA đối với MWG.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu MWG