Chia sẻ:

Loại cổ phiếu niêm yết nào được làm chứng khoán cơ sở cho Covered warrant?

Loại cổ phiếu niêm yết nào được làm chứng khoán cơ sở cho Covered warrant?