Chia sẻ:

Lệnh của tôi đã khớp một phần và tôi muốn thay đổi giá để khớp nốt phần còn lại thì làm như thế nào?

Đối với lệnh đặt tại sàn HOSE: Khách hàng không được phép sửa lệnh đặt trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ. Tuy nhiên, nếu trong thời gian khớp lệnh liên tục, khách hàng được phép sửa lệnh nếu phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện. Khi đó, khách hàng phải hủy phần lệnh chưa khớp và đặt lệnh mới với mức giá mới.mà khách hàng muốn đặt.

Đối với lệnh đặt tại sàn HNX: Khách hàng có thể sửa giá phần còn lại chưa khớp bằng cách thay đổi ở phần Sửa giá hoặc điền vào Phiếu yêu cầu sửa giá.

(Chi tiết theo phần Lệnh hủy và sửa của mục Hướng dẫn Quy định giao dịch tại HNX và phần Hủy lệnh của mục Quy định giao dịch tại HOSE).