Chia sẻ:

Hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

1. Đối tượng giao dịch TPRL

– Đối tượng giao dịch: Các Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (sau đây gọi tắt là TPDNRL hoặc TPRL hoặc trái phiếu riêng lẻ) đã thực hiện lưu ký tập trung tại VSD;

– Đối tượng mua TPDNRL:

 • KH đã có tài khoản giao dịch và Tài khoản lưu ký TPRL tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình.
 • KH là cá nhân/tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân/tổ chức nước ngoài đã có tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Chi tiết các tiêu chuẩn Khách hàng cần đáp ứng để trở thành Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:
  • Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan
  • Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
  • Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  • Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Trường hợp, điểm d mục 1 khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 có hiệu lực thi hành, việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo quy định này sẽ được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.
  • Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  • Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ (trừ trường hợp điểm d mục 1 khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 65/2022/NĐ-CPP ngày 16/09/2022 có hiệu lực).
  • Nhà đầu tư đã mua chứng khoán chào bán riêng lẻ không phải xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện bán các chứng khoán đã mua.

 

 

2. Mở tài khoản giao dịch TPDNRL tại ABS

 • Mở tài khoản KH bao gồm mở Tài khoản giao dịch và Tài khoản lưu ký TPRL tại CTCK, trên cơ sở KH đã có tài khoản chứng khoán cơ sở.
 • Việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản lưu ký TPRL tuân theo quy trình đăng ký thông tin tài khoản và thanh toán giao dịch TPRL của CTCK theo từng thời kỳ. Thời gian tài khoản giao dịch có thể được giao dịch chính thức là T+1 (sau khi CTCK chuyển điện mở tài khoản giao dịch lên VSDC trước 4h30 ngày T0). Trường hợp điện mở tài khoản giao dịch chuyển lên VSDC sau 4h30 thì KH sẽ giao dịch vào T+2.

 

3. Phương thức nhận lệnh giao dịch của NĐT

 • Khách hàng mua trái phiếu riêng lẻ phải đảm bảo cung cấp đủ các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện mua trái phiếu, cụ thể như sau:
  • Cung cấp tài liệu chứng minh tư cách Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Trên cơ sở tài liệu cung cấp, ABS có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp cho khách hàng và xuất “Giấy xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp” trước khi khách hàng thực hiện mua trái phiếu. Tại thời điểm mua trái phiếu, “Giấy xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán Chuyên nghiệp” phải còn hiệu lực.
  • Đối với Khách hàng đặt lệnh Mua trái phiếu, cung cấp bản khai theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 65/2022/NĐ-Cp ngày 16/09/2022.
 • Nhà đầu tư đã mua chứng khoán chào bán riêng lẻ không phải xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện bán các chứng khoán đã mua
 • Sau khi kiểm tra các thông tin của Khách hàng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia giao dịch trái phiếu riêng lẻ, lệnh đặt của Khách hàng sẽ được thưc hiện thông qua phương thức sau:
  • Đặt lệnh tại quầy:
   • Phiếu lệnh (mua/bán/hủy/sửa).

Và/hoặc

  • Đặt lệnh trực tuyến qua hệ thống giao dịch trực tuyến của ABS theo quy định của ABS từng thời kỳ

Lưu ý: Đối với hình thức giao dịch trực tuyến của ABS là phương thức tiếp nhận lệnh giao dịch trực tuyến của khách hàng thông qua hệ thống do ABS cung cấp. Sau khi tiếp nhận các lệnh giao dịch này, lệnh sẽ được nhập vào hệ thống của Sở HNX. Hiện tại Sở HNX chưa cung cấp dịch vụ kết nối giao dịch trực tuyến với HNX.

 

 

4. Trách nhiệm, quyền lợi của Khách hàng khi mua trái phiếu và cảnh báo vi phạm

a. Trách nhiệm của Khách hàng khi mua trái phiếu

 

(i) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

 

(ii) Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng Khách hàng, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và quy định của pháp luật liên quan.

 

(iii) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho Khách hàng mua trái phiếu.

 

(iv) Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), Khách hàng phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm (i), điểm (ii), điểm (iii) khoản này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi Khách hàng thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.

 

(v) Thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với Khách hàng không phải là Khách hàng chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

(vi) Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 cho Khách hàng mua trái phiếu.

 

b. Quyền lợi của Khách hàng mua trái phiếu

 

(i) Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

 

(ii) Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

 

(iii) Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022.

 

(iv) Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

 

c. Trường hợp Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

 

 

5.Thời gian giao dịch và kết cấu phiên tại hệ thống của SGDCK

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và thông báo của SGDCK. Các phiên giao dịch trong ngày bao gồm:

Phiên

Phương thức giao dịch Giờ giao dịch

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận 09h00 – 11h30
Nghỉ trưa

11h30 – 13h00

Phiên chiều Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 14h45

 

 

6. Loại hình giao dịch

 • Loại hình giao dịch trái phiếu riêng lẻ là giao dịch mua bán thông thường.
 • Giao dịch mua bán thông thường là giao dịch trên hệ thống GDTPDNRL trong đó một bên bán chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên mua và không kèm thwo cam kết mua lại trái phiếu.

 

 

7. Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, đơn vị yết giá

 • Đơn vị khối lượng giao dịch là 01 TPRL;
 • Khối lượng giao dịch tối thiểu là 01 TPRL;
 • Đơn vị yết giá là 01 đồng.

 

 

8. Phương thức giao dịch

Thỏa thuận điện tử – Thỏa thuận điện tử là hình thức áp dụng khi NĐT có nhu cầu Mua/bán trái phiếu nhưng chưa tìm được bên đối ứng. NĐT thực hiện chào mua/bán trái phiếu với cam kết chắc chắn hoặc lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch trên thị trường (thông qua CTCK).

– NĐT khi muốn thực hiện khớp lệnh đối ứng với bên đang chào mua/bán, NĐT liên hệ CTCK để được hỗ trợ thông tin chi tiết các lệnh chào và thực hiện giao dịch.

Thỏa thuận thông thường Là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch (mã trái, số lượng, giá,..) từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch TPDNRL để xác lập giao dịch. Khi đó bên mua hoặc bên bán sẽ đặt lệnh thỏa thuận thông qua CTCK, bên đối ứng xác nhận lệnh.

 

 

9. Sửa, hủy lệnh trong thời gian giao dịch

 • Lệnh giao dịch chưa được xác lập được sửa, hủy trong giờ giao dịch.
 • Lệnh giao dịch đã được xác lập trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ của SGDCKHN không được phép hủy;
 • Trường hợp lệnh đã được xác lập nhưng phát hiện nhập sai lệnh khi chưa gửi VSDC thực hiện thanh toán, thành viên giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch nhưng phải xuất trình lệnh gốc của Khách hàng; phải được bên đối tác đồng ý về việc sửa đó và được SGDCKHN chấp thuận.

 

 

10. Thời gian thanh toán

 • Thanh toán tiền/trái phiếu vào ngày T+0
 • Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà thời gian thanh toán khác nhau trong ngày

 

 

11. Phương thức thanh toán

 • Thanh toán ngay: NĐT nhận được tiền/trái phiếu ngay sau khi lệnh khớp thành công tại SGD và VSD
 • Thanh toán cuối ngày: thanh toán sau khi kết thúc giao dịch (từ 15h30 đến 17h). NĐT nhận được tiền/trái phiếu vào cuối ngày đối với các lệnh khớp thành công tại SGD và VSD
 • Phương thức thanh toán do NĐT bên bán và mua thông nhất lựa chọn trước khi đặt lệnh.

 

 

12. Các tài liệu tham chiếu liên quan quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ

 • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 • Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
 • Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
 • Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
 • Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 • Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định sổ 56/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 • Bộ Quy trình giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-SGDHN ngày 18/7/2023 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội;
 • Quyết định 27/QĐ-HĐTV năm 2023 về Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 10/08/2023.