Chia sẻ:

GAS (MUA – Giá mục tiêu: 122.000 VNĐ) – Báo cáo cập nhật

Trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 của PVGas, chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của GAS +15% so với báo cáo gần nhất. Cụ thể: Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023 của PVGas đạt 89.155 tỷ đồng (-11,5% svck). LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 12.795 tỷ đồng (-13,5% svck). Năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu sẽ phục hồi trở lại với doanh thu thuần dự kiến đạt 97.664 tỷ đồng (+9,5% svck) và LNST cổ đông Công ty mẹ dự kiến đạt 14.788 tỷ đồng (+15,6% svck). EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 6.563 đồng/cp & 7.585 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 34.897 đồng/cp & 38.560 đồng/cp, tương ứng 2023F P/E và P/B đạt 15,5 lần & 2,91 lần tại mức giá giao dịch hiện tại, trong khi đó 2024F P/E và P/B đạt 13,4 lần & 2,63 lần.

 

Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 122.000 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +21,3% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi nâng khuyến nghị từ TRUNG LẬP thành MUA đối với cổ phiếu GAS.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 08 15 GAS Full Report