Chia sẻ:

DCM (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 30.200 VNĐ): Kết thúc chu kỳ tăng trưởng?

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của DCM năm 2023 lần lượt đạt 12.410 tỷ đồng (-22,1% svck) và 1.451 tỷ đồng (-66,4% svck). EPS 2023F là 2.534 đ/cp, BVPS là 20.912 đ/cp. Trong năm 2024, ước tính LNST của DCM đạt 866 tỷ đồng (+28,5% svck). EPS 2024F và BVPS 2024F lần lượt là 3.256 đ/cp và 23.168 đ/cp nhờ: (1) chi phí khấu hao giảm và (2) nhà máy NPK hoạt động 75% công suất. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu là 30.200 đ/cp

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu DCM